Největší prodejce PDR nářádí a příslušenství v ČR!

800 800 805

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávky na stránkách eshop.doktor-dulek.cz

Níže bychom vám chtěli představit naše Všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na zpracování a vyřízení vašich nákupů.
Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz „my“ nebo „naše“, myslíme tím společnost Doktor Důlek s.r.o., Pospíšilova 1236/18a, Hradec Králové, zapsanou v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27470.

 

Uzavření smlouvy a doručení zboží

Objednáním zboží na stránce eshop.doktor-dulek.cz s námi uzavíráte kupní smlouvu. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

Kliknutím na „Koupit teď“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací e-mail. Jakmile tento potvrzovací e-mail obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli smlouvu. Uplatnění ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Zboží objednané na základě platby předem (rezervované zboží) bude expedováno bezprostředně poté, co obdržíme platbu plné kupní ceny a veškerých nákladů za přepravu. Cenu zaplaťte bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzovacího e-mailu, nejpozději však do 7 dní.

Ve výjimečných případech, jestliže naši dodavatelé nesplní povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas nebo dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat. Tato výjimka se uplatní pouze v případě, že za nedostupnost daného zboží neneseme právní odpovědnost, o této skutečnosti jsme vás neprodleně informovali a nepřevzali jsme riziko v souvislosti s pořízením objednaného zboží. Nebude-li dané zboží dostupné, uvědomíme vás o tom a neprodleně vám vrátíme veškeré vámi provedené platby.

Nepřebíráme riziko, že budeme muset dané zboží zajistit u jiného dodavatele (riziko související s pořízením). Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které máme aktuálně na skladě nebo které jsme objednali a je na skladě našich dodavatelů. Je-li dodací lhůta uvedena v pracovních dnech, rozumí se pracovními dny všechny dny od pondělí do pátku včetně, nikoli však státní svátky.

 

Cena zboží a dopravy

Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny jsou konečné a zahrnují daň z přidané hodnoty v platné zákonné sazbě. Zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného uhrazení kupní ceny za zboží.

Náklady za dopravu jsou splatné pro každou objednávku ve výši uvedené na stránce objednávky.

Na obzvláště objemné, těžké nebo cenné položky se mohou vztahovat odlišné náklady za dopravu. Veškeré takové náklady uvádíme na stránce s podrobnostmi o každém produktu v průběhu nákupu a na stránce objednávky. Konečné náklady za dopravu budou dále uvedeny na stránce objednávky, když se rozhodnete objednávku zadat.

 

Platby

Přijímáme všechny formy plateb, které jsou uvedeny na webových stránkách eshop.doktor-dulek.cz, včetně platebních karet a platby na dobírku. Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii (EU). Veškeré náklady spojené s peněžními transakcemi nese kupující.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-        v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Pospíšilova 1236/18a, Hradec Králové 3;

-        v hotovosti na dobírku při převzetí od přepravce v místě určeném kupujícím v objednávce;

-        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-6328280277/0100, vedený u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), po obdržení potvrzení objednávky s podklady pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol, částka k platbě)

 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do maximálně 10 dnů od uzavření kupní smlouvy

Souhlasíte s tím, že všechna komunikace, včetně faktur, upomínek a dobropisů bude zasílána výlučně elektronicky.

 

Reklamní poukazy a jejich uplatnění

Reklamní poukazy mají omezenou dobu platnosti, nelze je zakoupit a poskytují se pouze v souvislosti s propagačními a reklamními či jinými akcemi.

Uplatnit reklamní poukazy lze pouze jednorázově při objednávce a pouze po dobu jejich platnosti. Upozorňujeme, že reklamní poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

Hodnota objednaného zboží musí dosahovat nebo převyšovat hodnotu reklamního poukazu. Jestliže poukaz nepokrývá cenu zboží, rozdíl lze uhradit jakoukoli přijímanou platební metodou. Reklamní poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani nijak úročeny. V případě vrácení některého nebo veškerého zboží se částka zaplacená reklamními poukazy neproplácí.

Uplatnit reklamní poukaz lze pouze před dokončením objednávky. Zpětně nelze reklamní poukaz uplatnit. Reklamní poukazy jsou nepřenosné na třetí osoby. Není-li dohodnuto jinak, v jedné objednávce nelze kombinovat více reklamních poukazů.

Pokud jste uplatnili při Vašem nákupu reklamní poukaz a následně by v důsledku odstoupení od smlouvy klesla celková výše Vaší objednávky tak, že by celková hodnota objednávky byla menší nebo rovna hodnotě reklamního poukazu, vyhrazujeme si právo požadovat uhrazení původní ceny zboží, které si ponecháte, a to i zpětně.

 

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Jestliže si zakoupíte zboží z našeho e-shopu, máte ze zákona právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující, podle vámi zvoleného způsobu přepravy.

Informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy:

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba (nikoliv dopravce) obdrželi poslední položku objednaného zboží.

K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prostřednictvím jednostranného prohlášení zaslaným (např. dopisem či e-mailem) na adresu Doktor Důlek s.r.o., Pospíšilova 1236/18a, 500 03 Hradec Králové, e-mail: . Můžete také využít uvedený formulář odstoupení od smlouvy, to však není povinností.

Lhůtu pro odstoupení od smlouvy dodržíte, odešlete-li své prohlášení o odstoupení před vypršením této lhůty.

Upozorňujeme, že práva odstoupit od smlouvy nemůžete využít u zboží, které bylo po doručení použito a které ze své povahy, že bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (kromě případných dodatečných nákladů vzniklých proto, že byl Vámi vybrán způsob doručení odlišný od standartního nejlevnějšího způsobu doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od kupní smlouvy. Navrácení plateb provedeme stejným způsobem, který jste použil pro uhrazení původní objednávky, ledaže s vámi výslovně sjednáme jiný způsob platby. V důsledku vrácení plateb Vám nebudeme účtovat žádné náklady. Platby k vrácení jsme oprávněni zadržet do doby, než obdržíme zpět zboží.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží před uplynutím 14-denní lhůty odešlete.

Náklady na vrácení zboží nese kupující, podle vámi zvoleného způsobu přepravy.

Odpovědní jste pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nesprávného nakládání s tímto zboží, tedy jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář odstoupení od smlouvy 

Hodláte-li odstoupit od kupní smlouvy, prosím vyplňte následující formulář a odešlete nám jej na e-mail , případně se zbožím na níže uvedenou adresu.

Adresát:

Doktor Důlek s.r.o.,
Pospíšilova 1236/18a
500 03 Hradec Králové,
e-mail:

 

Refundace

Jakékoli refundace jsou vráceny automaticky na účet, který byl použit pro platbu. U plateb na účet a plateb převodem provedených předem bude částka odeslána na účet, z něhož se platba uskutečnila. V případě platby pomocí služby PayPal nebo platební karty vám bude částka zaslána na váš účet resp. účet k platební kartě.

 

Zákaznická podpora a kontaktní údaje

Naše prodejní oddělení lze kontaktovat následovně: Zákaznická linka: 800 800 805, po-pá (8:00 – 16:00) kromě státních svátků nebo e-mail: .

Zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

Naší odpovědností je dodat vám zboží, které nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v čase převzetí:

-        zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy nebo odpovídá našemu popisu (včetně popisu v reklamních materiálech) nebo je takové, jak lze přiměřeně očekávat s ohledem na povahu zboží,

-        zboží je vhodné pro námi uvedený účel nebo pro účely, k nimž se zboží daného druhu obvykle používá,

-        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,

-        zboží je v požadovaném množství a velikosti; a

-        jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak zboží musí mít být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.

Neodpovídá-li zboží výše uvedeným požadavkům, můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Není-li dodání nového zboží možné, máte právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud by však odstoupení od kupní smlouvy nebo dodání nového zboží bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu opravit, máte nárok na opravu zboží. I v případě, že lze vadu opravit, máte nárok na dodání nového zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, nelze-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad.

Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží ani opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z kupní ceny.

Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se vyskytnou v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

Práva z vadného plnění nemůžete uplatnit, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

 

Další informace

Kliknutím na „Koupit teď“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Ponesete veškeré náklady vzniklé následkem použití prostředku komunikace na dálku (např. cena připojení k internetu, telefonní poplatky) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Vyhrazujeme si právo změny a doplnění těchto VOP. Toto ustanovení neomezuje práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozí verze VOP.

Rovněž si můžete snadno archivovat údaje o svých objednávkách, a to buď tak, že si stáhnete VOP a pomocí příslušných příkazů ve svém webovém prohlížeči si do počítače uložíte souhrn objednávky, který se zobrazí na poslední stránce procesu objednávky z internetového obchodu, anebo vyčkáte na doručení automatického potvrzení objednávky, které rovněž odešleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu při dokončení objednávky. E-mail s potvrzením objednávky obsahuje podrobnosti o vaší objednávce a naše VOP a lze jej snadno vytisknout nebo uložit pomocí e-mailového programu.

V případě jakéhokoliv sporu, který společně nedokážeme vyřešit přímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách, kde můžete získat i další informace o ADR.

 

Kontaktní údaje prodávajícího

Doktor Důlek s.r.o., Pospíšilova 1236/18a, 500 03 Hradec Králové

Jednatel: Raimund Riebel
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 27470

DIČ: CZ28788591

Bezplatná telefonní linka: 800 800 805

Mobilní telefon: 604 204 133, 603 227 136, 603 227 159

e-mail:


Datum poslední aktualizace: 19.10.2020

 

Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?

Nechte nám svůj telefon a naši ochotní pracovníci Vás budou kontaktovat a poradí s výběrem správného PDR nářadí.

bezplatná linka

800 800 805

E-mail